LinkedIn

Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir?

Kurumsal karbon ayak izi, bir şirketin veya kuruluşun üretim, faaliyet ve tedarik zinciri süreçlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ölçümü ve değerlendirmesi anlamına gelir. Bu emisyonlar genellikle karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot oksitleri (NOx) gibi sera etkili gazlar içerir. Kurumsal karbon ayak izi, bir organizasyonun çevresel etkilerini değerlendirmek ve sürdürülebilirlik çabalarını yönlendirmek için önemli bir araçtır.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Adımları Nelerdir?

 • Veri Toplama: Şirketin enerji tüketimi, taşımacılık, üretim süreçleri, atık yönetimi gibi faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarla ilgili veriler toplanır.
 • Emisyon Faktörleri: Her faaliyet için emisyon faktörleri kullanılır. Bu faktörler, birim başına emisyonun ne kadar olduğunu gösterir. Örneğin, bir litre yakıtın yakılması sonucu ortaya çıkan CO2 miktarı gibi.
 • Hesaplama: Veriler ve emisyon faktörleri kullanılarak her bir faaliyetin emisyonları hesaplanır. Bu hesaplamalar genellikle CO2 eşdeğeri cinsinden ifade edilir.
 • Kapsamlar: Karbon ayak izi hesaplamaları genellikle üç kapsamda yapılır:
  • Kapsam 1: Doğrudan emisyonlar (örneğin, şirketin doğrudan yakıt kullanımından kaynaklanan emisyonlar)
  • Kapsam 2: Satın alınan elektrik gibi dolaylı emisyonlar
  • Kapsam 3: Tedarik zinciri, ürün taşımacılığı, atık yönetimi gibi diğer dolaylı emisyonlar
 • Raporlama ve İyileştirme: Hesaplamalar sonucu elde edilen veriler, şirketin karbon ayak izini ve emisyon kaynaklarını belirlemesine yardımcı olur. Bu bilgiler, sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için temel oluşturur. Raporlar genellikle paydaşlarla paylaşılır.

Kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları, şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri belirlemesine, çevresel etkilerini anlamasına ve gelecekte daha az çevresel etki yaratmak için stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.